shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Zálohovanie IT infraštruktúry

ImageAk ste sa niekedy zamýšľali nad dôležitosťou vašich firemných dát, určite viete, že strata údajov, čo i len z jedného pracovného dňa môže pre vašu spoločnosť znamenať nemalé finančné straty, zmarené obchodné príležitosti, prípadne nespokojných zákazníkov, ktorí čakajú na odpovede na svoje otázky.

Bežným riešením je použitie štandardných zálohovacích systémov, ktoré zabezpečia, že vaše hlavné dáta budú v pravidelných intervaloch zálohované a v prípade potreby obnovené.

Bohužiaľ takéto systémy predpokladajú, že pre vašu firmu dôležité údaje sú uložené na presne definovaných miestach a nikde inde. Z našich skúseností vyplýva, že vo väčšine prípadov to tak nie je a po obnovení údajov sa zistí, že veľmi dôležitý dokument sa stratil na zavírenom počítači manažéra alebo sekretárky. Do úvahy, samozrejme, prichádzajú aj oveľa horšie, avšak v praxi bežné scenáre, keď sú poškodené nielen dáta, ale celá IT infraštruktúra, či už z dôvodu živelnej pohromy alebo častejšie, odcudzenia hardvéru, na ktorom je závislá vaša spoločnosť. V takýchto prípadoch sa zistí, že síce sú k dispozícií zálohované dáta, ale chýbajú informácie o tom, z akých prvkov sa vaša IT infraštruktúra skladala a ako boli nakonfigurované. Hlavným problémom vtedy bývajú hlavne klientské počítače užívateľov, ktoré nebývajú často alebo vôbec zálohované a aktívne sieťové prvky so svojimi špecifickými nastaveniami. Tento problém je veľmi ťažké ošetriť štandardnými softvérovými riešeniami a podľa nášho názoru je nutné zapojiť ľudský faktor, teda niekoho, kto je schopný dokonale spoznať fyzickú ako aj logickú štruktúru vašich IT systémov, vypracovať na mieru šitý plán jej mapovania a zálohovania a zabezpečiť aby ste boli v prípade akejkoľvek pohromy, schopní obnoviť svoju činnosť do vopred dohodnutej doby. Ak si myslíte, že by tento typ starostlivosti mohol byť pre vašu spoločnosť zaujímavý, dovoľujeme si vám dať do pozornosti našu službu CMD IT Infrastructure Guard, ktorú si môžete nakonfigurovať podľa vašich konkrétnych požiadaviek od bežného zálohovania dát až po každodenné monitorovania fyzického a logického stavu Vašej firemnej IT infraštruktúry a záruky jej obnovy, vrátane hardvéru, do vopred dohodnutého časového limitu, v prípade akejkoľvek poruchy.

V nasledujúcom popise jednotlivých úrovní služby sú použité dva dôležité termíny, ktorých význam je nasledovný:

Kritický uzol IT infraštruktúry je počítač alebo iný aktívny prvok, ktorý obsahuje dôležité údaje alebo nastavenia. Takýto uzol musí byť sústavne monitorovaný a kompletne zálohovaný, aby mohol byť v prípade problémov kompletne obnovený ako po fyzickej tak po logickej stránke.

Bežný uzol IT infraštruktúry je počítač alebo iný aktívny prvok, ktorého dáta alebo nastavenia nie sú pre firmu kritické a väčšinou stačí pravidelné zálohovanie malej časti ich obsahu. V prípade obnovy môžu byť nahradené iným typom hardvéru s podobnými vlastnosťami, na ktorom potom stačí len obnoviť zálohované dáta alebo nastavenia.

Služba CMD IT Infrastructure Guard (ďalej len CIIG) je poskytovaná v troch úrovniach, ktorých popis nasleduje:

CIIG Basic

Táto úroveň zahŕňa bežnú starostlivosť o vašu počítačovú sieť. Obsahuje zabezpečenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, ochranu proti vírusom, inštalácie a reinštalácie základného softvéru a odstraňovanie bežných softvérových a hardvérových porúch. Za kritický uzol IT infraštruktúry považuje iba firemný server na ktorom sú uložené pre firmu dôležité dáta. Ostatné počítače v sieti sú považované za bežné uzly IT infraštruktúry.

CIIG Standard

Oproti úrovni Basic, sú v úrovni Standard za kritické uzly IT infraštruktúry považované viaceré počítače, napríklad tie na ktorých vznikajú pre firmu dôležité dáta alebo bežia pre firmu kritické aplikácie.

CIIG Advanced

Táto úroveň predstavuje najvyšší stupeň bezpečnosti. Za kritické uzly IT infraštruktúry sú považované všetky prvky vašej firemnej siete, ktorá je teda prípade poruchy, odcudzenia alebo živelnej pohromy obnovená do pôvodného stavu na logickej a fyzickej úrovni.

Ak máte záujem o naše služby, ale neviete, ktorá z úrovní by bola pre vás najvhodnejšia, nechajte si od nás poradiť. Navštívi vás náš konzultant, ktorý po zmapovaní stavu vašej IT infraštruktúry buď odporučí najvhodnejšiu úroveň, alebo ak si to budete želať, pomôže vám zoptimalizovať toky dát a ich umiestnenie tak, aby vám stačila nižšia úroveň oproti tej, ktorú by vyžadoval váš súčasný stav.

Mesačná cena služby je závislá na počte kritických a nekritických uzlov vašej IT infraštruktúry a je závislá na počte hodín strávených nad konkrétnym uzlom:

Typ uzla

Hodinová cena

Predpokladaný počet hodín za mesiac

Celková mesačná cena

nekritický

200 Sk

3

600 Sk

kritický

600 Sk

5

3.000 Sk

Ako príklad uvádzame bežnú počítačovú sieť menšej firmy, ktorá pozostáva z jedného servera a štyroch pracovných staníc. Firma má objednanú službu CIIG Basic. Server bude teda považovaný za kritický uzol a ostatné pracovné stanice za nekritické uzly. Výsledná mesačná cena teda bude 200 x 3 x 4 + 600 x 5 x 1 = 5.400 Sk/mes.

Uvedené ceny berte, prosím, ako orientačné a maximálne možné. Pri väčšom počte počítačov sú možné množstevné a pri dlhšej spolupráci aj vernostné zľavy.

Ceny sú bez DPH.